Tuần lễ Pháp 2010

Jolie Siam's models.

Hàng loạt các sự kiện kinh tế thương mại cùng với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Pháp đã diễn ra trong “Tuần lễ Pháp 2010” tại Việt Nam vừa qua.

Xem thêm